วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ เทศบาลนครปากเกร็ด ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ เทศบาลนครปากเกร็ด ทุกตำแหน่ง


เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๒ อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับวิชาชีพเฉพาะ)
- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน ๒ อัตรา
๔. พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา
- คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) จำนวน ๓ อัตรา
- คนสวน จำนวน ๕ อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 14 หน้า)เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 169 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.ศ.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี-และสำหรับผู้มีทักษะ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการเงินละบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (สังคมศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (วิทยาศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช.-ปวท.-ปวส.
พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับวิชาชีพเฉพาะ
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ
 • พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา
 • ผู้ดูแลเด็ก (ปวช./มีประสบการณ์) จำนวน 2 อัตรา
 • บุคคลากรสนับสนุนการสอน (คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา)(ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
 • พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานวิทยุ (ม.3/ม.ศ.3) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
 • คนงานทั่วไป (เก็บเงิน)(ม.3/ม.ศ.3) จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ม.3/ม.ศ.3) จำนวน 3 อัตรา
 • คนสวน จำนวน 3 อัตรา
 • คนงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
 • พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 อัตรา
 • คนงานประจำรถขยะ จำนวน 50 อัตรา
 • คนงานกวาดถนน จำนวน 8 อัตรา
 • ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม  2559 ในวันและเวลาราชการเปิดสอบ เทศบาลนครปากเกร็ด                
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ เทศบาลนครปากเกร็ด            
สถานที่สอบ เทศบาลนครปากเกร็ด                
ประกาศผลสอบ เทศบาลนครปากเกร็ด              
รายงานตัว  เทศบาลนครปากเกร็ด           

ติดต่อ เทศบาลนครปากเกร็ด      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น