วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลนครปากเกร็ด

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลนครปากเกร็ด


- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป     
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
- แนวข้อสอบกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535
-  หลักการทำงานของเครื่องยนต์
แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
-  สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
-  แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
-  เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
-  วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย
- เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์